Erasmus+

Erasmus+ õpirände projekt „Akadeemiline haridus ja rahvusvaheline koostöö läbi õpirände”

Toimuva mobiilsusprojekti raames viiakse ellu perioodil 01.09.2021–31.03.2023 kokku 11 õpetaja/haridustöötaja ja koolitöötaja osalemine rahvusvahelisel individuaalset koolitusvajadust täitval koolituskursusel. Projekti eesmärgid:

1. Koolis töötavad pädevad ja uuendusmeelsed õpetajad. Osaletakse rahvusvahelistes koostööprojektides.

2. Õpetamisel pööratakse tähelepanu kaasaegsetele haridustrendidele nagu sotsiaalsetele võtmepädevustele, digitaaloskused, ettevõtlikkuspädevus ja võõrkeelte oskuste kujundamine.

Projekti eesmärgid tulenevad vajadusest pakkuda kaasaegset haridust, püsida konkurentsis ning koolis töötavad koolis õpetajad valdavad innovaatilisi õppemeetodeid, sh kasutavad oma igapäevatöös ära õpirändel omandatud teadmisi.  Projekti eesmärgid lähtuvad Pärnu Koidula Gümnaasiumi arengukavast ja prioriteetidest ning üldhariduse aktuaalsetest probleemidest. 
Projekt viiakse ellu Euroopa Liidu programmi Erasmus + toetusel.
Euroopa Komisjoni toetus käesoleva kajastuse koostamisele ei tähenda kajastuses esitatud sisu kinnitamist. Esitatud sisu peegeldab vaid autorite seisukohti. Euroopa Komisjon ei vastuta kajastuses sisalduva teabe kasutamise eest.

Erasmus+ projekt "Tourism as an attraction factor"

Pärnu Koidula Gümnaasium osaleb rahvusvahelises Erasmus + projektis “Tourism as an attraction factor ”, kus on lisaks partnerid Soomest ja Bulgaariast. Projekt toimub perioodil 2020–2023.  Projekti eesmärgiks on teadvustada noortele ettevõtlikkuse olulisust enese arendamisel ning tõsta teadlikkust tulevikus endale töökoha loomise võimaluste kohta. Projekt tutvustab turismiettevõtluse eripärasid tulenevalt piirkonnast ning samuti on suur tähelepanu keskkonnateemadel. Osalemine projektis toetab noorte suhtlus- ja eneseväljendusoskusi ning annab võõrkeele praktilise kasutamise kogemuse. Projekti tulemusena saavad õpilased kasutada teadmisi ja kogemusi tuleviku planeerimisel.

Projekt viiakse ellu Euroopa Liidu programmi Erasmus + toetusel. Euroopa Komisjoni toetus käesoleva kajastuse koostamisele ei tähenda kajastuses esitatud sisu kinnitamist. Esitatud sisu peegeldab vaid autorite seisukohti. Euroopa Komisjon ei vastuta kajastuses sisalduva teabe kasutamise eest.

Erasmus+ projekt „How can we feed our genees“


Pärnu Koidula Gümnaasium osales rahvusvahelises “Erasmus + “ projektis “ How can we feed our genes”, kus olid ka partnerid Hispaaniast, Itaaliast, Hollandist ja Saksamaalt perioodil 01-09-2018 – 31.08.2020.
Toitumisgenoomika on uus, multidistsiplinaarne teadusharu, mis uurib inimese genoomi, toitumise ja tervise vahelisi suhteid. Tema ülimaks eesmärgiks on sobitada inimese toitumist tema genoomi seisundiga nii, et rakud toimiksid normaalselt ja inimene saaks võimalikult kaua elada täisväärtuslikku elu.
Projekti eesmärgiks on ennekõike teadvustada õpilasi õigete eluviiside ülimast olulisusest terveks jäämisel kõrge vanaduseni; tutvustada teaduse uusi avastusi geenide, aju ehituse ja toitumise seoste kohta. Lisaks analüüsida, hinnata ja võrrelda kuidas teismelised programmis osalevates riikides toituvad, selleks toimuvad õpilaste teemade kohased uuringud ning esitlused rahvusvaheliste gruppidena. Projekti tulemusena hakkavad õpilased kasutama saadud teadmisi oma toiduvalikute tervislikumaks muutmiseks. 
Projekt viiakse ellu Euroopa Liidu programmi Erasmus + toetusel
Euroopa Komisjoni toetus käesoleva kajastuse koostamisele ei tähenda kajastuses esitatud sisu kinnitamist. Esitatud sisu peegeldab vaid autorite seisukohti. Euroopa Komisjon ei vastuta kajastuses sisalduva teabe kasutamise eest.
Projekti kajastus kohalikus meedias: https://parnu.postimees.ee/6795567/rahvusvaheline-seltskond-arendab-parnus-toitumisgenoomikatlink opens on new page
Projekti kajastus Koidula kooli kanalites: https://www.facebook.com/ParnuKoidulaGymnaasium/posts/2611533205576667link opens on new page

Erasmus+ õpirände projekt „Õpirändega Professionaalsemaks”

Toimunud mobiilsusprojekti raames viidi ellu perioodil 2019-2022 kokku 1 koolitöötaja ning 2 õpetaja/haridustöötaja osalemine rahvusvahelisel individuaalset koolitusvajadust täitval koolituskursusel.
Projekti eesmärgid:
1. Tagada kooli õpetajate, töötajate ja juhtkonna professionaalne areng; täita osalejate individuaalset koolitusvajadust.
2. Tagada uuendusmeelsus ja kaasaegse hariduse andmine - hoogustada läbi õpirände kaasaegsete rahvusvaheliselt tunnustatud õpetamismeetodite ja -lähenemiste kasutamist koolis.
3. Parandada projektis osalejate võõrkeele oskust ning läbi selle kujundada valmisolekut kasutada võõrkeelseid õppematerjale ja -keskkondi õppetöös ning osaleda rahvusvahelistes võrgustikes, eesmärgiga kasutada rahvusvahelisi võimalusi õppetöös ja koolijuhtimises.
4. Hoogustada IKT vahendite ja kaasaegse tehnoloogia; erinevate e-õppekeskkondade ja veebilehtede kasutamist ning läbi selle muuta õpe efektiivsemaks ning toetada õppija eneseregulatsiooni.
5. Tagada kooli rahvusvahelistumine ja toimivates rahvusvahelistes võrgustikes osalemine pikemas perspektiivis; tagada jätkusuutlik kõiki õppesuundi ja ainevaldkondi hõlmav rahvusvaheline koostöö.
6. Tagada koolijuhtimise ja eestvedamise ning õppetöö kaasaegsus, rakendades parimaid rahvusvahelisi praktikaid. Parendada juhtimisprotsesse ja arendustegevusi ning õppetöö korraldust, rakendades parimaid praktikaid.

Projekti eesmärgid lähtuvad Pärnu Koidula Gümnaasiumi arengukavast ja prioriteetidest ning üldhariduse aktuaalsetest probleemidest. 
Projekt viiakse ellu Euroopa Liidu programmi Erasmus + toetusel
Euroopa Komisjoni toetus käesoleva väljaande koostamisele ei tähenda väljaandes esitatud sisu kinnitamist. Väljaandes esitatud sisu peegeldab vaid autorite seisukohti. Euroopa Komisjon ei vastuta selles sisalduva teabe kasutamise eest.

Erasmus+ õpirände projekt „Professionaalse arengu toetamine ja täiustamine läbi õpirände”

Käesoleva mobiilsusprojekti  raames toimus 2017/2018 õppeaastal ning 2018/2019 kokku 10 koolitöötaja rahvusvaheline õpiränne: üks õpetaja osales töövarjutamisel partnerorganisatsioonis Islandil ning üheksa õpetajat/haridustöötajat rahvusvahelisel individuaalset koolitusvajadust täitval koolituskursusel. 

Projekti eesmärgid olid: 

1) Võimaldada kooli õpetajatele ja töötajatele professionaalset enesetäiendust ja toetada igakülgselt nende professionaalset arengut, parandada projektis osalejate võõrkeele oskust; suurendada projektis osalejate digitaaloskuseid; võimaldada uute rahvusvaheliselt tunnustatud õpetamismeetodite ja -tegevuste, parimate praktikate omandamist; muuta nende rakendamise kaudu õpet praktilisemaks ja atraktiivsemaks.

2) Hoogustada IKT vahendite ja kaasaegse tehnoloogia, erinevate e-õppekeskkondade ja veebilehtede kasutamist ning selle kaudu muuta õpetamine atraktiivsemaks ja praktilisemaks.

3) Rahvusvahelise koostöö hoogustamine, uute koostööpartnerite leidmine ja võrgustiku väljatöötamine, arendamine; jätkusuutliku kõiki õppesuundi ja ainevaldkondi hõlmava rahvusvahelise koostöö toetamine ja tagamine.

4) Juhtimisprotsesside ja arendustegevuste parendamine ja õppetöö korralduse parendamine.

Projekti eesmärgid lähtusid Pärnu Koidula Gümnaasiumi arengukavast ja prioriteetidest ning üldhariduse aktuaalsetest probleemidest. Projektiga sooviti tõsta õpetajate ja kooli töötajate professionaalset taset ning sellega tõsta hariduse kvaliteeti. Iga projektis osaleja seadis oma õpirändele personaalsed õpiväljundid, mis lähtusid tema koolitusvajadusest ning kooli üldistest arengusuundadest ning arengukavast.

Projekti käigus omandasid osalejad uusi pedagoogilisi kompetentse, didaktilisi ja metoodilisi pädevusi, innovaatilisi lähenemisi, arendati rahvusvahelist koostööd ja koostöövõrgustikesse kuulumist, millega pandi alus järjepidevale rahvusvahelisele koostööle koolis.

Projekti rahastas Euroopa Liidu Erasmus+ haridusprogramm.

Euroopa Komisjoni toetus käesoleva väljaande koostamisele ei tähenda väljaandes esitatud sisu kinnitamist. Väljaandes esitatud sisu peegeldab vaid autorite seisukohti. Euroopa Komisjon ei vastuta selles sisalduva teabe kasutamise eest.

 

Nordplus Junior projekt EST-LAT Science projects

Käesolev Nordplus Junior projekt keskendus loodusteaduslike õpilasuurimuste arendamisele partnerkoolides. Projekti koordineeriv kool oli Pärnu Koidula Gümnaasium ning partnerkool Salaspils Secondary School No 1, Lätis. 

Projekti raames koostasid õpilased rahvusvahelistes gruppides uurimistöid loodusteaduslikel teemadel, keskendudes peamiselt bioloogiale. Õpilased viisid läbi erinevaid katseid ja kogusid materjale nii Läti kui Eesti valimitega, võrreldi tulemusi ning sõnastati kokkuvõtted.

Projekti peamised eesmärgid olid:

1) koostada loodusteaduslikke uurimistöid rahvusvahelistes õpilasmeeskondades;

2) omandada uusi ideid ja meetodeid uurimistööde paremaks korraldamiseks ning kvaliteedi tõstmiseks partnerkoolides; 

3) omandada uusi ideid, meetodeid ja praktilisi tööriistu õppetöö paremaks läbiviimiseks ja korraldamiseks partnerkoolides;

4) parendada uurimistööde kvaliteeti partnerkoolides läbi rahvusvahelise koostöö. 

Projekti rahastas Põhjamaade Ministrite Nõukogu haridusprogramm Nordplus Junior.link opens on new page

Erasmus+ projekt "My World in the Drop of Water

Pärnu Koidula Gümnaasium osales 2016. – 2018. aastal rahvusvahelises Erasmus+ projektis "My World in the Drop of Water“, mis tõi kokku partnerid kuuest eri riigist - Eesti, Läti, Leedu, Holland, Portugal ja Türgi. Koostöö keskendus peamiselt veekasutuse temaatikale ning tegevustes kasutati STEAM metoodikat. 
Tegevustes osalenud õpilased omandasid uusi teadmisi puhta joogivee tähtsusest, keskkonnaprobleemide uurimisest ja lahendamisest; ōppisid modelleerima 3D mudeleid, nt purskkaevu. Ühe tulemusena valmis projektis kaugjuhtimisel toimiv veeproovi võttev mõõteriist. prototüüp. Inseneeria valdkonna kōrval oli projektitegevustesse lōimitud ka kunst ja keeled - nii koostasid ōpilsed veeteemalisi haikusid ning valmistasid temaatilisi kunstiteoseid, skulptuure.

Vaata projekti infot sotsiaalmeedias: https://www.facebook.com/Project-My-World-in-The-Drop-of-Water-12393341…;
Külasta projekti kodulehte: https://drop-of-water.jimdo.com/link opens on new page


Worldwide Business & Young Entrepreneurs

Pärnu Koidula Gümnaasiumi G3EV klassi korraldusmeeskond viis 2017. – 2018. õppeaastal ellu rahvusvahelise noortevahetuse Worldwide Business & Young Entrepreneurs. Projekt leidis aset 01.03. – 05.03.2018 Gruusias, Kvareli linnas ning tegevustes osales 34 noort ja 5 grupijuhti neljast eri riigist. Projekti läbivateks teemadeks olid noorte ettevõtlikkuse suurendamine, ettevõtluse arvestamine karjäärivalikuna ning ettevõtlusalaste pädevuste suurendamine. Projektitegevused viidi läbi noorte endi poolt, kasutades selleks mitteformaalse õppe meetodeid.
Projektis osales 4 organisatsiooni: vastuvõtvaks organisatsiooniks on Colorful House Gruusias, projekti koordineeriti koostöös partneritega Pärnu Koidula Gümnaasium ning saatvad organisatsioonid olid Breidholt College Islandilt ja Pro intePro international e.V Saksamaalt. 
Projekt sai teoks Euroopa Liidu haridus- , koolitus- , noorte- ja spordiprogrammi Erasmus+ toel.

Projekti pildigaleriid vaata siin: https://photos.app.goo.gl/izSoCJS9UtyhctpS9link opens on new page
Avaldatud 11.10.2018. Viimati muudetud 20.03.2023.