Nõustamine

Pärnu Koidula Gümnaasiumis rakendatavaid tugiteenuseid osutavad Pärnu Koidula Gümnaasiumis koolipsühholoog ja kooli sotsiaalpedagoog.
 

Nõustamine: 

psühholoog Janne Tamm 

janne@koidulag.edu.ee 

ruum 313

sotsiaalpedagoog@koidulag.edu.ee

ruum 222.

Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 46 kohaseltlink opens on new page loob õpilase haridusliku erivajaduse väljaselgitamiseks ja õpilasele vajaliku toe pakkumiseks võimalused kooli pidaja ning selle korraldab direktor.

Tugiteenused 

1. Konsultatsiooniajad
Konsultatsiooniaeg on iga koolipäeva hommikul kl 8.00 – 8.30 aineõpetaja juures. Eesmärk - õpilase individuaalne nõustamine ja abistamine.

2. Tugiõpe

Tugietapid õpiraskusega õpilasega:

ÜKS PUUDULIK HINNE

Pärast puuduliku kursusehinde saamist on õpilasele kohustuslik konsultatsioonides käimine. Aineõpetaja märgib pärast puuduliku kursusehinde saamist õpilasele e-kooli märkamiste alla, et konsultatsioonides käimine on kohustuslik, samuti teemad, milles õpitulemused jäid rahuldaval tasemel saavutamata. Klassijuhataja teavitab veel kord nii lapsevanemat kui õpilast kohustusliku konsultatsioonides käimise suhtes,  arvestust konsultatsioonides käimise osas peab aineõpetaja ja annab info mitteosalemise kohta edasi nii sotsiaalpedagoogile kui klassijuhatajale üks kord nädalas (nt reedeti). Märkuse konsultatsioonides mitteosalemise kohta lisab aineõpetaja ka e-kooli märkamiste alla. 

Konsultatsioonides käimine on õpilasele kohustuslik seni, kuni puudulik hinne on parandatud. 

KAKS PUUDULIKKU HINNET 

Kahe puuduliku kursusehindega avatakse õpilasele e-koolis arengukaart (klassijuhataja, kooli sotsiaalpedagoog). Teise puuduliku kursusehinde saamisel samas aines koostab aineõpetaja koos õpilasega ainealase tugiõppe kava, mille eesmärk on tagada ainealane edasijõudmine vähemalt rahuldaval tasemel. Tugiõppekava koostamisel arvestatakse, et õpilasele pakutakse vähemalt ühte tugitundi nädalas. Aineõpetaja annab teada tugitunni toimumise aja ja koha õpilasele e-kooli märkamiste kaudu, mis on nähtav e-koolis nii õpilase kui ka vanema rollis. Info tugitunni toimumise kohta kantakse õppeaine e-päevikusse individuaaltunnina. Tugitundides mitteosalemise märgib aineõpetaja vähemalt üks kord nädalas e-kooli märkamistes. Tugiõppetundides käimine on õpilasele kohustuslik seni, kuni puudulikud hinded on parandatud. 

KOLM JA ENAM PUUDULIKKU HINNET 

Õpiraskuste jätkumisel, kolmanda puuduliku kursusehinde saamise järel kaardistab sotsiaalpedagoog õpilase vajadused, ressursid ja takistused ning vajadusel suunab õpilase psühholoogi vestlusele või kasutab aineõpetajatega suheldes vahendust, nõustab ja toetab õpilast motivatsiooni hoidmisel, aitab vajadusel koostada võlgnevuste likvideerimise ajakava. Võlgnevuste likvideerimise tugikava, vestlused ja sekkumised kantakse õpilase arengukaardile, mis on nähtav e-koolis lapsevanemale, tugipersonalile, klassijuhatajale ja kooli juhtkonnale. Sotsiaalpedagoog jälgib õpilase edasijõudmist ja tugikava täitmist, vestleb õpilasega ja teeb vahehindamisi, et analüüsida õpilase edasijõudmist ja pakutud meetmete sobivust õpiraskuste lahendamiseks. Kõik tegevused kantakse arengukaardile. 

Kui õpiraskused jätkuvad, siis analüüsitakse probleemvestluste käigus, miks tugiõpe pole aidanud eesmärke saavutada ja otsitakse lahendusvariante. Vajadusel võidakse kaasata kooliväliseid spetsialiste või organisatsioone.  

Raskuste jätkumisel võib lapsevanem kasutada koolivälist nõustamist nt Rajaleidjas (vm koolivälist nõustamiskomisjoni, spetsialisti). 

Õpilase  vastutus on kasutada kõiki kooli poolt pakutavaid võimalusi, et omandada õpitulemused vähemalt rahuldaval tasemel.

Õpilasel on õigus pöörduda tugispetsialistide poole sõltumata sellest, kas õpiraskused on ilmnenud või mitte. Samuti on asjakohane, kui õpilane pöördub tugispetsialisti poole nõustamiseks oleviku raskuste või tuleviku küsimustes.

Õppeperioodi lõpuks peavad olema õpilasel kõikides ainetes saavutatud vähemalt  rahuldavad kokkuvõtvad hinded (kursusehinded),  ühegi puuduliku kursusehindega järgmisse klassi üle ei viida.

Õppenõukogu toimumise hetkel kokku viie puuduliku kursusehinde olemasolul on õppenõukogul õigus õpilane koolist välja arvata. 

Avaldatud 04.04.2018. Viimati muudetud 10.01.2023.