Õppetöö

Nõustamine

Pärnu Koidula Gümnaasiumis rakendatavaid tugiteenuseid osutavad Pärnu Koidula Gümnaasiumis kooli õppenõustaja ja HEV-õpilaste koordinaator.

Õppenõustaja on  Priidu Leok  
e-aadress: priidu [at] koidulag.edu.ee
telefon: +372 6000 461

Vastuvõtuajad E-R kell 8.00 - 15.30 ruum 313

HEV-õpilaste kordinaator koolis on õppejuhataja Ille Rohtlaan.

Tugiteenused 

1. Järeleaitamise- ja konsultatsioonitunnid
Eesmärk: õpilase individuaalne nõustamine ja abistamine.
Õpilane osaleb järeleaitamise tundides vastavalt õpetaja poolt määratud ajal.

2. Tugiõpe
Vastavalt hindamisjuhendile määratakse tugiõpe õpilasele, kelle kursusehinne hinne on „puudulik" (2) või „nõrk" (1).
Tugiõppe eesmärk: õpilase individuaalne järeleaitamine ja juhendamine õppeaines, mille kursusehinne on „puudulik" või „nõrk".
Õpilane peab tugiõppe tunnis - konsultatsioonitunnis osalema vähemalt üks kord nädalas.
Tugiõppes osalemist kontrollib igal nädalal klassijuhataja. Vastavalt vajadusele kontrollivad tugiõppes osalemist õppenõustaja ja õppejuhataja.

3. Võrgustikutöö
Võrgustikutööst võtavad osa õppenõustaja, õppejuhataja, klassijuhataja, vajadusel aineõpetajad või kaasatud tugispetsialistid. Võrgustikutööst võtab osa kindlasti õpilane koos vanemaga.
Eesmärk: eriti keeruliste psühholoogilis-pedagoogiliste probleemide arutamine.
Võrgustikutöö on enamasti õpilaste ja nende vanemate nõustamine, vajadusel ettepanekute tegemine õpilasele sobiva õppevormi leidmiseks.

4. Individuaalne õppekava
Individuaalne õppekava määratakse õpilasele kooli ettepanekul või lapsevanema avalduse alusel.