• Tartu Ülikool
  • Pärnu Koidula Gümnaasium
  • Oxfordi Ülikool
Previous Next

Pärnu Koidula Gümnaasiumis rakendatavad tugiteenused

Tugiteenuseid osutavad Pärnu Koidula Gümnaasiumis kooli õppenõustaja ja HEV-õpilaste koordinaator.

Õppenõustaja on  Priidu Leok  
e-aadress: priidu(at)koidulag.edu.ee
telefon: +372 5597 6432

Vastuvõtuajad E-R kell 8.00 - 15.30 ruum 313

HEV-õpilaste kordinaator koolis on õppejuhataja Ille Rohtlaan

Tugiteenused 

1. Järeleaitamise-ja konsultatsioonitunnid
Eesmärk: Õpilase individuaalne nõustamine ja abistamine.
Õpilane osaleb järeleaitamise tundides vastavalt õpetaja poolt määratud ajal.

2. Tugiõpe
Vastavalt hindamisjuhendile määratakse tugiõpe õpilasele, kelle veerandi- või kursusehinne hinne on „puudulik" (2) või „nõrk" (1)
Tugiõppe eesmärk: õpilase individuaalne järeleaitamine ja juhendamine õppeaines, mille kursusehinne on „puudulik" või „nõrk"
Õpilane saab tugiõppelehe, kuhu vastava aine õpetaja märgib tugiõppes osalemise ajad, läbitud teemad ja hinde.
Õpilane peab tugiõppe tunnis/konsultatsioonitunnis osalema vähemalt üks kord nädalas.
Tugiõppes osalemist kontrollib igal nädalal klassijuhataja. Vastavalt vajadusele kontrollivad tugiõppes osalemist õppenõustaja ja õppejuhataja.
Tugiõppeleht tagastatakse õppejuhatajale õppeaasta lõpul. 

3. Võrgustikutöö
Võrgustikutööst võtavad osa õppenõustaja, õppejuhataja, klassijuhataja, vajadusel ka aineõpetajad ja psühholoog ning teised tugispetsialistid. Võrgustikutööst võtab osa kindlasti õpilane koos vanemaga.
Eesmärk: eriti keeruliste psühholoogilis-pedagoogiliste probleemide arutamine.
Võrgustikutöös toimub enamasti õpilaste ja nende vanemate nõustamine, vajadusel ettepanekute tegemine õpilasele sobiva õppevormi leidmiseks, nagu näiteks individuaalõpe, vajadusel suunatakse õpilane edasi nõustamiskomisjoni, kes leiab sobiva koolitüübi.

4. Individuaalne õppekava
Individuaalne õppekava määratakse õpilasele kas kooli või nõustamiskomisjoni otsuse või lapsevanema vastava avalduse alusel.


 

Uudised