• Pärnu Koidula Gümnaasium
 • Tartu Ülikool
 • Oxfordi Ülikool
Previous Next

Sisseastumiskatsed gümnaasiumisse: katsetele/vestlusele registreerimine kooli kodulehel alates 05. veebruarist 2018 kuni 10. aprillini 2018.
Reedel, 13. aprillil 2018. a  kell 14.00 matemaatika-füüsika õppesuunal testid matemaatikas ja füüsikas.
“4-5” ja “5” õppijatele vestlus reedel 13. aprillil kell 14.00.
Laupäeval, 14. aprillil 2018. a kell 10.00 reaal-, loodus-, Euroopa ja ettevõtlussuunal testid matemaatikas, inglise keeles ja eesti keeles.
Ilma konkursita võtame vastu linna/maakonna aineolümpiaadide tublimad.  Ainevõistlustel, konkurssidel osalenud ja hea õppeedukusega õpilased saavad lisapunkte.
NB! Katsetele kaasa võtta isikut tõendav dokument, kirjutusvahend, mitteprogrammeritav taskuarvuti (mobiili kasutamine pole lubatud), 9. klassi hinneteleht (eKooli väljatrükk).

5 põhjust miks valida õppimiseks Pärnu Koidula Gümnaasium:

 • Koidula kooli kõikidel õppesuundadel õpitakse laia matemaatikat ja matemaatika-füüsika suuna lõpetajatest sooritab laia matemaatika riigieksami enamik suurepäraselt, saavutades tulemuse 90-100 punkti. Laia matemaatika õpe toetab rahvusvahelise SAT-testi head sooritamist, mis avab Sulle maailma tippülikoolide uksed. Kooli võõrkeeleõpe aitab valmistuda rahvusvahelisteks keeletestideks, mille sooritamine on tublidele õpilastele meie koolis tasuta. Tähelepanuvääriv on, et sellel õppeaastal on meil lõpetajate seas 68 noort, kes sooritasid edukalt rahvusvahelise inglise keele testi, CAE (Cambridge English: Advanced) eksami või TOEFL-testi, mis määrab ära kõrgema keeletaseme kui inglise keele riigieksam.
 • 2017. aastal oli Koidula kooli lõpetajate seas 10 kuldmedali ja 14 hõbemedali omanikku. Kokku 24 medalit, millega oleme vabariigis Postimehe koostatud pingerea alusel kolmas kool. Oleme uhked - Pärnu Koidula Gümnaasium on riigieksamite pingereas vabariigis 14. kohal! 2017. aastal oli Koidula koolis riigieksamite tegijaid 163 ja kool on suurte koolide seas (st lõpetajaid vähemalt 108 ehk vähemalt kolm paralleeli) auväärsel kuuendal kohal vabariigis.
  Koidula kool saavutas võistlusel Best In English 1. koha - maailmaarvestuses! Kokku osales seal üle 17000 osaleja ja 570 kooli. Best In Deutsch konkursil osales Euroopast ligi 3000 õpilast ja üle 200 kooli, kus Koidula kool saavutas maailmas 33. ja Eestis esimese koha. Seega pakume Sulle tugevat, rahvusvahelisel tasemel haridust.
 • Meie koolist saadud inglise keele oskus avab Sulle mainekate välismaa ülikoolide uksed. Pärnu koolidest ainukesena jätkavad meie vilistlased õpinguid maailma tippülikoolides: Cambridge's, Oxfordis, Bristolis ja teistes kõrgelt hinnatud välismaa ülikoolides.
 • Meil on linna suurim ülikoolides edasiõppijate arv.
  Koidula Gümnaasiumil on Pärnu linnas ainsana kõigi Eesti suuremate ülikoolidega - Tartu Ülikooli, Tallinna Ülikooli ja Tallinna Tehnikaülikooliga - toimivad koostöölepingud. Koidula kooli õpilastele korraldatakse erikursuseid ning praktikume, kasutades selleks ülikoolide laboreid ja tehnikat.
 • Koidula koolil on pikaajaline eduka haridusandja kogemus. Eesmärk on õpilastes õpimotivatsiooni ning õpihimu tekitamine ning hoidmine. Meie kooli õpilastel on parimad tulemused linna, vabariiklike ja ka rahvusvaheliste olümpiaadide pingeridades. Oleme ainuke tugevat reaalharidust pakkuv kool Pärnumaal.

Veel 5 põhjust, miks hinnatakse Koidula kooli:

 • Meie kooli õpetajad on oma ala tipptegijad. Koolis valitseb meeldiv õhkkond: head suhted, toredad õpetajad ning kaasaegsed õppetingimused (Eesti moodsamad füüsika-, bioloogia- ja keemialaborid).
 • Koolihoone on üks tervik, meil on staadion, jalgpalliväljak ja võimla. Kogu õppetöö toimub ühes majas ega pea liikuma erinevate hoonete vahel.
 • Koidula kooli vaimu hoiavad pikaajalised traditsioonid. Paljud huviringid pakuvad mitmekülgset tegevust ja kool on rahvusvahelises projektitöös väga aktiivne.
 • Koolis on noorte algatusi toetav õhkkond, mis innustab oma ideid ellu viima.
 • Meil on koolirõõm.

HEA SISSEASTUJA!

Pärnu Koidula Gümnaasium on üks Eesti vanimaid ja väärikamaid koole, mille ajalugu ulatub aastasse 1733.

1. septembrist 2014 on käivitunud Pärnu linnas koolivõrgu ümberkorraldus, mille käigus põhikoolid eraldati gümnaasiumiastmest. Selle tulemusel muutus Pärnu Koidula Gümnaasium ainsaks loodus- ja reaalharidust andvaks gümnaasiumiks Pärnus: linna teistes gümnaasiumides neid õppesuundi ei dubleerita. 


1. septembrist 2015 on Pärnu Koidula Gümnaasiumi riigigümnaasium ja kõige kaasaegsema õppekeskkonnaga kool Pärnumaal.

Soovid jätkata oma õpinguid maailma tippülikoolides? Soovid edasi õppida Eesti parimates ülikoolides? Kui jah, siis Koidula kool on just Sinu jaoks.

Koidula gümnaasiumist saab alguse Sinu ettevalmistus ülikooliks. See on Sinu esimene samm ülevabariigiliselt ja rahvusvaheliselt tunnustatud reaal- ja loodushariduse ning avatud uste suunas - meie vilistlased õpivad nii Eesti kui välismaa ülikoolides väga erinevatel erialadel vt kooli tutvustavat esitlust.

Ilma konkursita võtame vastu linna/maakonna aineolümpiaadide paremiku.

Enne kui otsustad, millise õppesuuna järgi Koidula koolis õppida, mõtle rahulikult, mis just Sinule kõige paremini sobib. 

2018.-2019. õppeaastal võtab Pärnu Koidula Gümnaasium vastu uusi õpilasi 10. klassi järgmistele õppesuundadele: matemaatika-füüsika suunale, loodussuunale, reaalsuunale, Euroopa suunale ja ettevõtlussuunale.

Matemaatika-füüsika suund 

Selles õppesuunas ehk A-klassis on põhirõhk matemaatika, füüsika ja informaatika süvendatud õpetamisel. Matemaatika-füüsika õppesuund aitab valmistuda akadeemiliseks või rakenduslikuks inseneri- ja tehnoloogiaõppeks nii Eesti kui välismaa ülikoolides.
Õppekava rakendab koostöölepinguid Tartu Ülikooli, Tallinna Tehnikaülikooli, Tallinna Ülikooli, Pärnu Keskkonnahariduskeskuse ja Pärnu Loodus- ja Tehnikamajaga.

Reaalsuund 

Reaalsuund aitab valmistuda akadeemiliseks või rakenduslikuks inseneri- ja tehnoloogiaõppeks nii Eesti kui välismaa ülikoolides, tagades kaasaegsed kommunikatsioonioskused (suhtekorraldus ja multimeedia) ja teadmised meediaruumis toimimiseks.
Õppekava rakendab koostöölepinguid Tartu Ülikooli, Tallinna Tehnikaülikooli, Tallinna Ülikooli, Pärnu Saksa tehnoloogiakooli, Pärnu Keskkonnahariduskeskuse ja Pärnu Loodus- ja Tehnikamajaga.

Loodussuund 

Selles õppesuunas on lisakursused keemias ja bioloogias rõhuasetusega arstiteadusel ning keskkonnaharidusel. Õppeasuund aitab valmistuda akadeemiliseks või rakenduslikuks arsti-, keskkonna- või loodusteaduste õppimiseks nii Eesti kui välismaa ülikoolides.
Õppekava rakendab koostöölepinguid Tartu Ülikooli, Tallinna Tehnikaülikooli, Tallinna Ülikooli, Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli, Maaülikooli, Pärnu Keskkonnahariduskeskuse ja Pärnu Loodus- ja Tehnikamajaga.

Euroopa suund 

Euroopa suund aitab valmistuda akadeemiliseks või rakenduslikuks humanitaar- ja sotsiaalainete õppeks nii Eesti kui välismaa ülikoolides, eeskätt Euroopa mainekamates kõrgkoolides. Õpetatakse prantsuse keelt ja valmistatakse ette rahvusvaheliselt tunnustatud inglise keele testiks (IELTS-testiks, mis kehtib kõikides välisülikoolides). Süvendatud teadmised sotsiaalainetest, ajaloost, filosoofiast ja Euroopa õigus- ning kultuuriruumist annavad ettevalmistuse elamiseks ja õppimiseks Euroopas ja kaugemalgi.
Õppekava rakendab koostöölepinguid Tartu Ülikooli, Tallinna Tehnikaülikooli Õiguse Instituudi ja Tallinna Ülikooliga.

Ettevõtlussuund

Uus õppesuund - ettevõtlussuund aitab valmistuda akadeemiliseks või rakenduslikuks majanduse-, inseneri- ja tehnoloogiaõppeks nii Eesti kui välismaa ülikoolides, tagades kaasaegsed ettevõtlus- ja kommunikatsioonioskused ning arusaamise ühiskonnas toimuvatest nähtustest ja protsessidest ning nende vastastikustest seostest nii üksiksiku, ettevõtte, riigi kui ka rahvusvahelisel tasandil, arendades õpilastes ettevõtlikku ja keskkonda väärtustavat ning säästvat eluhoiakut ning probleemide lahendamise ja uurimise oskusi.
Ettevõtlussuunas on üheksa suuna valikkursust inglise keeles, suunakursused „Juhtimispsühholoogia", „Majandus- ja ettevõtlusõpe" ja  „Õpilasfirma".


Kui Sul on tõsine soov õppida ja targemaks saada ning asuda edasi õppima ülikoolis Sind huvitaval erialal, siis KOIDULA GÜMNAASIUM ON TARK JA ÕIGE VALIK.
Tule akadeemilise õhkkonnaga kooli, kus väärtustatakse tarkust ja mõtlemist, sest Sa väärid ainult parimat!

Uudised