• Oxfordi Ülikool
  • Pärnu Koidula Gümnaasium
  • Tartu Ülikool
Previous Next

Sisseastumiskatsed gümnaasiumisse: katsetele/vestlusele registreerimine kooli kodulehel alates 05. veebruarist 2018 kuni 10. aprillini 2018.
Reedel, 13. aprillil 2018. a  kell 14.00 matemaatika-füüsika õppesuunal testid matemaatikas ja füüsikas.
“4-5” ja “5” õppijatele vestlus reedel 13. aprillil kell 14.00.
Laupäeval, 14. aprillil 2018. a kell 10.00 reaal-, loodus-, Euroopa ja ettevõtlussuunal testid matemaatikas, inglise keeles ja eesti keeles.
Ilma konkursita võtame vastu linna/maakonna aineolümpiaadide tublimad.  Ainevõistlustel, konkurssidel osalenud ja hea õppeedukusega õpilased saavad lisapunkte.
NB! Katsetele kaasa võtta isikut tõendav dokument, kirjutusvahend, mitteprogrammeritav taskuarvuti (mobiili kasutamine pole lubatud), 9. klassi hinneteleht (eKooli väljatrükk).

Sisseastumiskatsed koosnevad eraldi matemaatika ja füüsika sisseastumistöödest. Tööde kirjutamiseks on ette nähtud kokku 120 minutit (60 minutit matemaatikale ja 60 minutit füüsikale).

Matemaatika sisseastumistöö on kirjalik. Sisseastumistöö kirjutamiseks on ette nähtud 60 minutit. Töö koosneb mõtlemisülesannetest, mis ei vaja pikka lahenduskäiku, ja ülesannetest, mis nõuavad õpitud matemaatiliste teadmiste ja oskuste praktilist rakendamist probleemide lahendamisel, saadud tulemuste praktilise kontrolli oskust.

Sisseastumistöös on iga küsimuse ja ülesande juures ära näidatud saadav maksimumpunktide arv. Sisseastumistöö maksimaalne punktide arv on 70.

Sisseastumistöö koostamisel on arvestatud kehtivat põhikooli matemaatika õppekava ja õppekirjandust, mille alusel põhikoolilõpetaja on oma teadmised omandanud, samuti gümnaasiumis õppimise alustamiseks vajalikku teadmiste ja oskuste keskmist taset.

Matemaatika sisseastumistöös nõutavad põhiteadmised ja oskused:
• arvuhulgad, nende omadused;
• arvutamine kümnend- ja harilike murdudega;
• protsendi mõiste tundmine ja selle kasutamine ülesannete lahendamisel;
• lineaar-, ruut-, murdvõrrandite lahendamine;
• lineaar- ja ruutvõrrandisüsteemide lahendamine;
• tekstülesannete lahendamine (lineaarvõrrandi, ruutvõrrandi, lineaar-võrrandisüsteemi või ruutvõrrandisüsteemi abi;
• algebraliste avaldiste lihtsustamine;
• ringjoone pikkus ja ringi pindala;
• ruudu, ristküliku, rööpküliku, kolmnurga, trapetsi ja rombi ümbermõõt ja pindala;
• trigonomeetria kasutamine geomeetriliste ülesannete lahendamisel;
• kuubi, risttahuka ja püstprisma ruumala ja pindala leidmine.

Sisseastumistöö esitatakse puhta tööna. Kaasas peab olema ka joonlaud ja pliiats. Sisseastumistöö eeldab personaalse kalkulaatori kasutamist, millel on ka trigonomeetrilised funktsioonid. Nutitelefonide ja muude elektrooniliste abivahendite kasutamine on keelatud.

Ülesande vastus peab olema esitatud koos õige ühikuga ning eraldatuna allakriipsutatult. Ülesande lahenduskäik peab olema lühidalt kommenteeritud.

Kõik küsimused ja ülesanded on arvestuslikud, st maksimaalse punktide arvu saab kõikidele ülesannetele õigete lahenduste andmise eest. Iga üksiku ülesande lahendust hinnatakse eelnevalt kokkulepitud hindamiskriteeriumide alusel. Kõikide ülesannete lahendused on võimaluse piirides jaotatud etappideks. Iga etapp hinnatakse eraldi punktidega. Arvutusviga vähendab lahenduse eest saadavate punktide arvu 1 võrra, kui veale järgnev mõttekäik on õige ja ülesande lõppu jõuab õpilane kasutades eelnevast veast tulenevaid arve. Hindamisel ei arvestata koolide erinevast tasemest tingitud vormistamise puudujääke. Nimetatud puudujäägid ei vähenda saadavate punktide arvu.

Füüsika sisseastumistöö on kirjalik. Sisseastumistöö kirjutamiseks on ette nähtud 60 minutit. Töö koosneb küsimustest ja ülesannetest, mis nõuavad õpitud nähtuste, mõistete, seaduste faktilist teadmist, nendest arusaamist, oskust oma teadmisi rakendada probleemide lahendamisel, nendel põhinevat analüüsi ja sünteesi.

Sisseastumistöös on iga küsimuse ja ülesande juures ära näidatud saadav maksimum-punktide arv. Sisseastumistöö maksimaalne punktide arv on 30.
Eksamitöö koosneb kolmest osast. Kogu eksamitöö eest on võimalik saada 30 punkti:
I osa 5 punkti.
II osa 10 punkti.
III osa 15 punkti
I osa koosneb valikvastustega küsimustest: Iga ülesande eest on võimalik saada 1 punkt. Kõikides küsimustes oli võimalik teha üks õige valik viiest. Need on äratundmise tasemel küsimused, mis võimaldavad hinnata füüsika põhikooli kursuse põhivara tundmist ja orienteerumist füüsika keeles.
II osa koosneb reprodutseerimise tasemel küsimustest. Iga küsimus eeldab kahte vastust ja selle eest on võimalik saada 2 punkti. Need olid füüsikaliste suuruste ja SI ühikute definitsioonid koos valemitega, füüsika seaduste, printsiipide ja nähtuste seletused.
III osa koosneb ülesannetest.

Uudised