• Oxfordi Ülikool
  • Pärnu Koidula Gümnaasium
  • Tartu Ülikool
Previous Next

Sisseastumiskatsed gümnaasiumisse: katsetele/vestlusele registreerimine kooli kodulehel alates 05. veebruarist 2018 kuni 10. aprillini 2018.
Reedel, 13. aprillil 2018. a  kell 14.00 matemaatika-füüsika õppesuunal testid matemaatikas ja füüsikas.
“4-5” ja “5” õppijatele vestlus reedel 13. aprillil kell 14.00.
Laupäeval, 14. aprillil 2018. a kell 10.00 reaal-, loodus-, Euroopa ja ettevõtlussuunal testid matemaatikas, inglise keeles ja eesti keeles.
Ilma konkursita võtame vastu linna/maakonna aineolümpiaadide tublimad.  Ainevõistlustel, konkurssidel osalenud ja hea õppeedukusega õpilased saavad lisapunkte.
NB! Katsetele kaasa võtta isikut tõendav dokument, kirjutusvahend, mitteprogrammeritav taskuarvuti (mobiili kasutamine pole lubatud), 9. klassi hinneteleht (eKooli väljatrükk).

Inglise keele sisseastumistöö on oma vormilt kirjalik ja tuleb sooritada 30 minuti jooksul. Töösse on kaasatud kõikidest keele aspektidest kaks: keelestruktuuride testid ja lugemisoskuse testid.
Keelestruktuuride testid võivad olla:
• gap-filling
• ordering words
• word formation
• error correction
Lugemisoskuse testid võivad olla:
• true/ false questions
• multiple-choice questions
• jumbled paragraphs
• open cloze finding the position of a word in a line/sentence
• Matching (words to definitions, paragraphs to titles, etc.)

Keelestruktuuride osas on vajalikud järgmised keeleteadmised:
• nimisõnade mitmus, ainsuslikud ja mitmuslikud nimisõnad
• artikkel
• omadussõnade võrdlemine
• asesõnad
• tegusõnade ajavormid aktiivis,
• tegusõnade ajavormid passiivis (present simple, past simple),
• kaudne kõne
• BE / HAVE eristamine/kasutamine
• be/ have/ do abitegusõnadena
• eessõnad, eessõnalised väljendid
• küsimuste moodustamine
• modaalverb
• sõnatuletus (ees- ja järelliited)

Lugemisoskuse ülesannete puhul on silmas peetud põhikooli piires lugemiseks vajalikku sõnavara ja grammatikat.
Sisseastumistöö koostamisel lähtutakse Eesti Vabariigis kehtivast võõrkeele (A-keele) ainekavast põhikoolile.

Eesti keele sisseastumistöö on vormilt kirjalik ja tuleb sooritada 30 minuti jooksul. Töö kontrollib õpilase lugemisoskust (loetust arusaamist), tekstiloomeoskust, õigekeelsust ja teisi keeleteadmisi.

Eesti keele töö koosneb kahest osast:
1. Lugemisülesanne kontrollib loetust arusaamist ja oskust loetut analüüsida, tõlgendada.
2. Kirjutamisülesanne kontrollib
1) häälikuõigekirja,
2) suure ja väikese algustähe kasutamist,
3) kokku- ja lahkukirjutamise reegleid,
4) oskust kirjavahemärgistada lihtlauset, sh üttega lauset ja koondlauset, rind-ja põimlauset, lauselühendit ja lisandit, otse-ja kaudkõnet,
5) oskust õigesti kasutada käändeid ja omadussõnade võrdlusastmeid,
6) oskust leida sünonüüme ja antonüüme.

Sisseastumistööd hinnatakse vastavalt koostatud võtmele punktisüsteemis.

Uudised