• Tartu Ülikool
  • Pärnu Koidula Gümnaasium
  • Oxfordi Ülikool
Previous Next

Karjääriinfo ja -nõustamise eesmärgiks on aidata õpilastel arendada teadlikkust iseendast, omandada teadmisi töömaailmast, elukutsetest ja õppimisvõimalustest ning kujundada hoiakuid ja toimetulekuoskusi, mis soodustavad kaasaegsesse töömaailma sisenemist, karjääriotsuste tegemist ning eneseteostust läbi elukestva õppe.
Õppe- ja kasvatustöö eesmärkide püstitamisel on aluseks võetud riikliku õppekava läbiv teema “Elukestev õpe ja karjääri planeerimine”, mille raames käsitletakse teemat lõimitult kõikides ainevaldkondades.
Kooli karjääriinfo ja -nõustamise missioon on toetada õpilasi igati eneseleidmisel ja karjääriotsuste langetamisel.
Eesmärgid
Karjääriinfo ja –nõustamise korraldusega taotletakse õpilase kujunemist isiksuseks, kes on valmis õppima kogu elu, täitma erinevaid rolle muutuvas õpi-, elu- ja töökeskkonnas ning kujundama oma elu teadlike otsuste kaudu, sealhulgas tegema mõistlikke karjäärivalikuid.
Gümnaasiumi lõpetaja:
1) mõistab muutuva töömaailma kontseptsiooni;
2) jälgib kohaliku ja rahvusvahelise tööturu tendentse;
3) mõistab tööturul toimuva seotust sotsiaalsete, poliitiliste ja majandusprotsessidega;
4) tunneb huvi erinevate elukutse jaoks vajalike omaduste ja oskuste ning nende kujundamise viiside vastu;
5) oskab leida huvipakkuvat infot elukutsete, ametite ja haridusvõimaluste kohta;
6) oskab teha esialgseid pikema- ja lühemaajalisi karjääriplaane, analüüsides oma isiksuse omadusi ning oskusi, väärtushinnanguid ja edukriteeriume;
7) oskab tööd otsida ja tööjõuturul konkureerida, on huvitunud nende oskuste edasiarendamisest (CV koostamine, info leidmine vabade töökohtade kohta, käitumine tööintervjuul jne);
8) omab esmaseid teadmisi tööseadusandlusest (tööleping, töötaja õigused ja kohustused, töölepingu lõpetamine jne);
9) oskab vajadusel abi saamiseks spetsialisti poole pöörduda (karjäärinõustaja, psühholoog, arst jt);
10) mõistab oma osa ja vastutust karjääriotsuste tegemisel.

Tegevused
Pärnu Koidula Gümnaasiumi karjääriinfo ja -nõustamise korraldusel ja tegevuste planeerimisel on arvesse võetud gümnaasiumiõpilasete vajadusi, lähtutud konkreetsest kohalikest majanduslikest-sotsiaalsetest vajadustest ning võimalustest.
Karjäärinõustamise korralduse terviklikkuse ja kvaliteedi tagamiseks käsitletakse teemasid integreeritult ühe õppeaasta vältel:
1) karjääriõpe kui läbiv teema (majandusõpetus, ühiskonnaõpetus, keeleõpetus, kunst, informaatika, klassijuhatajatöö);
2) karjääriõppe lõimimine tunniväliste sündmuste ja tegevustega: infopäevad, -messid, töövarjupäev, karjäärinädal, õpilaskonverents, temaatiline joonistusvõistlus, temaatiline kirjandivõistlus, luulevõistlus jms;

Pärnu Rajaleidja keskuse nõustajate teenuseid vahendatakse Pärnu Koidula Gümnaasiumi õpilastele koolis eelnevalt kokkulepitud ajal ja mahus (võimete testimine grupis, individuaalnõustamine, loengud).

Individuaalse nõustamise teenust osutavad õpilastele Pärnu Rajaleidja keskuse nõustajad.

Tegevuste kavandamise aluseks on võetud karjääriõppe õppesisu:
1) enesetundmine (arenguvestlus, võimete/huvide testimine, kutsesobivus, isikuanalüüs, huviringid jms);
2) õppimisvõimaluste ja töömaailma tundmine (kohtumised erinevate ametite esindajatega, karjääripäev, karjäärinädal, kohtumised vilistlastega, töövarjupäev, koolide ja ametite tutvustus, õppekäigud, infopäevad, messid, koolide külastused, infootsing jms);
3) planeerimine ja karjääriotsuste langetamine (karjääriõpetuse valikaine, temaatilised klassijuhatajatunnid, eneseanalüüs jms).

Pärnumaa Rajaleidja keskus (aadress: Metsa 1, 80010 Pärnu; telefon: 5886 0710; e-post: See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.; koduleht http://rajaleidja.ee/parnumaa/)
Rajaleidja keskus pakub karjääri- ja õppenõustamisteenuseid kuni 26-aastastele lastele ja noortele ning tuge õpetajatele, lastevanematele ja haridusametnikele. Ühtlasi korraldab Rajaleidja keskus maakonna nõustamiskomisjoni tööd. Oleme osa üle-eestilisest SA Innove juhitavast võrgustikust, mis toetab haridustugiteenuste kaudu õppurit haridus- ja töömaailmas orienteerumisel. Rajaleidja teenused on tasuta!
Karjääriteenused
Karjääriinfo spetsialist ja karjäärinõustaja toetavad noori teadlike karjäärivalikute tegemisel.
Karjääriinfo teenuse toel arendab noor info otsimise oskust ja harjumust ning kasutab karjääri planeerimisel asjakohast hariduse, tööturu ja kutsetega seotud infot.
Karjäärinõustamise toel arendab noor eneseteadvust, analüüsi ja otsustamisega seotud oskusi, püstitab karjääriga seotud eesmärgid ja kavandab sammud nende elluviimiseks. Keskendume kolmele teemale:
¥ Enesetundmine
¥ Hariduse ja tööturu vahelised seosed
¥ Planeerimine ja otsustamine
Meie karjäärispetsialistid valivad ja kohandavad kõik teemad ja tegevused noorte huvide ja vajaduste järgi.
Õppenõustamine aitab lapsi, lapsevanemaid, noori ja lastega ning noortega töötavaid inimesi lapse võimete ning arenguvõimaluste väljaselgitamisel ning õppimise ja käitumisega seotud probleemide
ennetamisel ning lahendamisel.
Eripedagoog selgitab välja lapse vajadused ja õpitaseme ning nõustab täiskasvanut lapse arendamiseks ja toimetuleku toetamiseks vajalike tugiteenuste, võimetekohase õppekava ja -vormi ning õpikeskkonna võimaluste leidmiseks.
Logopeed selgitab välja lapse kõnearengu taseme ja kommunikatsioonioskuse ning nõustab täiskasvanut lapse arendamise võimaluste leidmiseks.
Psühholoog selgitab välja lapse vajadused, arengutingimused ja lapse toetamise võimalused ning nõustab täiskasvanut lapse arengu-, suhtlemis- ja käitumisprobleemide lahendamiseks.
Sotsiaalpedagoog selgitab välja lapse toimetulekut mõjutavad tegurid ning nõustab täiskasvanut lapse heaolu tagamise ning toimetulekuraskuste ennetamiseks ja lahendamiseks.

Spetsialistid nõustavad
• eelkooliealisi lapsi
• üldharidus- ja kutseõppeasutuste õppureid
• lapsevanemaid
• haridusasutuste töötajaid
• kohalike omavalitsuste sotsiaal- ja haridusametnikke
ning juhte lapse arendamisel ja toetamisel

Pakume individuaalseid ja grupinõustamisi, teemapäevi ja infoloenguid nii Rajaleidja keskuses kui haridusasutuses kohapeal.
Õppenõustamisteenuseid pakutakse lastele ja noortele vanuses 1,5-26.
Kui Te ei tea, millise spetsialisti poole pöörduda, küsige nõu Rajaleidja keskusest, kus selgitatakse välja probleemi põhiolemus ning suunatakse sobiva nõustaja juurde.

Tutvu kindlasti!

 Pärnu Noorte Infoportaal                     Pärnu Õppenõustamiskeskus              Innove Rajaleidja keskus

Pärnu Noorte Infoportaal                                    Innove rajaleidja keskus

Euroopa Sotsiaalfond

    Innove

 

 

 


 

Uudised