• Oxfordi Ülikool
  • Pärnu Koidula Gümnaasium
  • Tartu Ülikool
Previous Next

Sisseastumiskatsed gümnaasiumisse: katsetele/vestlusele registreerimine kooli kodulehel alates 05. veebruarist 2018 kuni 10. aprillini 2018.
Reedel, 13. aprillil 2018. a  kell 14.00 matemaatika-füüsika õppesuunal testid matemaatikas ja füüsikas.
“4-5” ja “5” õppijatele vestlus reedel 13. aprillil kell 14.00.
Laupäeval, 14. aprillil 2018. a kell 10.00 reaal-, loodus-, Euroopa ja ettevõtlussuunal testid matemaatikas, inglise keeles ja eesti keeles.
Ilma konkursita võtame vastu linna/maakonna aineolümpiaadide tublimad.  Ainevõistlustel, konkurssidel osalenud ja hea õppeedukusega õpilased saavad lisapunkte.
NB! Katsetele kaasa võtta isikut tõendav dokument, kirjutusvahend, mitteprogrammeritav taskuarvuti (mobiili kasutamine pole lubatud), 9. klassi hinneteleht (eKooli väljatrükk).

Matemaatika sisseastumistöö on kirjalik. Sisseastumistöö kirjutamiseks on ette nähtud 60 minutit. Töö koosneb mõtlemisülesannetest, mis ei vaja pikka lahenduskäiku, ja ülesannetest, mis nõuavad õpitud matemaatiliste teadmiste ja oskuste praktilist rakendamist probleemide lahendamisel ning saadud tulemuste praktilise kontrolli oskust. Sisseastumistöös on iga küsimuse ja ülesande juures ära näidatud saadav maksimumpunktide arv. Sisseastumistöö koostamisel on arvestatud kehtivat põhikooli õppekava matemaatika ainekava ja õppekirjandust, mille alusel põhikoolilõpetaja on oma teadmised omandanud, samuti gümnaasiumis õppimise alustamiseks vajalikku teadmiste ja oskuste keskmist taset.
Matemaatika sisseastumistöös nõutavad põhiteadmised ja oskused:
• arvuhulgad, nende omadused;
• arvutamine kümnend- ja harilike murdudega;
• protsendi mõiste tundmine ja selle kasutamine ülesannete lahendamisel;
• lineaar-, ruut-, murdvõrrandite lahendamine;
• lineaar- ja ruutvõrrandisüsteemide lahendamine;
• tekstülesannete lahendamine (lineaarvõrrandi, ruutvõrrandi, lineaar-võrrandisüsteemi või ruutvõrrandisüsteemi abi;
• algebraliste avaldiste lihtsustamine;
• ringjoone pikkus ja ringi pindala;
• ruudu, ristküliku, rööpküliku, kolmnurga, trapetsi ja rombi ümbermõõt ja pindala;
• trigonomeetria kasutamine geomeetriliste ülesannete lahendamisel;
• kuubi, risttahuka ja püstprisma ruumala ja pindala leidmine.

Töö koosneb lihtsamatest ülesannetest, mis nõuavad lühivastuseid, ja ülesannetest, mis nõuavad korralikku vormistamist ja ülesannete lahendamise käigu selgitamist.

Sisseastumistöö esitatakse puhta tööna. Kaasas peab olema ka joonlaud ja pliiats. Sisseastumistöö eeldab personaalse kalkulaatori kasutamist, millel on ka trigonomeetrilised funktsioonid. Nutitelefonide ja muude elektrooniliste abivahendite kasutamine on keelatud.

Ülesande vastus peab olema esitatud koos õige ühikuga ning eraldatuna allakriipsutatult. Ülesande lahenduskäik peab olema lühidalt kommenteeritud.

Uudised