Koolielu

Projektid

Õppetegevus ja selle tulemused kujundatakse tervikuks lõimingu kaudu, mis toetab õpilaste üld- ja valdkonnapädevuste kujunemist. Selle saavutamine on kavandatud Pärnu Koidula  Gümnaasiumi kooli õppekava arenduse ning õppe- ja kasvatustegevuse planeerimisega. Õppe lõimimine saavutatakse erinevate ainevaldkondade õppeainete ühisosa järgimisel, rahvusvaheliste ja koolisiseste projektide ühiste temaatiliste rõhuasetuste, õppeülesannete ning -viiside abil. 


Koidula gümnaasiumi õpetajad ja õpilased võtavad osa järgmistest rahastusprogrammidest:

1. Erasmus+ on  Euroopa Liidu haridus- , koolitus- , noorte- ja spordiprogramm aastateks 2014–2020. 

2. SA Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) on finantsasutus, mis vahendab riigieelarvelisi (keskkonnatasudest laekuv raha), Euroopa Liidu fondide, välisabiprogrammide ja rohelise investeerimisskeemi vahendeid ning annab laene keskkonnaprojektide elluviimiseks.

3. eTwinning on Euroopa koolide virtuaalne kogukond, mis on töökeskkonnaks koolitöötajatele (õpetajatele, õppealajuhatajatele, raamatukogutöötajatele jne), kes töötavad Euroopa eri riikides. Koolid, kes on otsustanud osaleda Euroopa kõige põnevamas kogukonnas, saavad seal suhelda, koostööd teha ja projekte luua.

Erasmus+

Erasmus+ õpirände projekt „Professionaalse arengu toetamine ja täiustamine läbi õpirände”

Käesoleva mobiilsusprojekti  raames toimus 2017/2018 õppeaastal ning 2018/2019 kokku 10 koolitöötaja rahvusvaheline õpiränne: 1 õpetaja osales töövarjutamisel partnerorganisatsioonis Islandil ning 9 õpetajat/haridustöötajat rahvusvahelisel individuaalset koolitusvajadust täitval koolituskursusel. 

Projekti eesmärgid olid: 

1) Võimaldada kooli õpetajatele ja töötajatele professionaalset enesetäiendust ja toetada igakülgselt nende professionaalset arengut, parandada projektis osalejate võõrkeele oskust; suurendada projektis osalejate digitaaloskuseid; võimaldada uute rahvusvaheliselt tunnustatud õpetamismeetodite ja -tegevuste, parimate praktikate omandamist; muuta nende rakendamise kaudu õpet praktilisemaks ja atraktiivsemaks.

2) Hoogustada IKT vahendite ja kaasaegse tehnoloogia, erinevate e-õppekeskkondade ja veebilehtede kasutamist ning selle kaudu muuta õpetamine atraktiivsemaks ja praktilisemaks.

3) Rahvusvahelise koostöö hoogustamine, uute koostööpartnerite leidmine ja võrgustiku väljatöötamine, arendamine; jätkusuutliku kõiki õppesuundi ja ainevaldkondi hõlmava rahvusvahelise koostöö toetamine ja tagamine.

4) Juhtimisprotsesside ja arendustegevuste parendamine ja õppetöö korralduse parendamine.

Projekti eesmärgid lähtusid Pärnu Koidula Gümnaasiumi arengukavast ja prioriteetidest ning üldhariduse aktuaalsetest probleemidest. Projektiga sooviti tõsta õpetajate ja kooli töötajate professionaalset taset ning sellega tõsta hariduse kvaliteeti. Iga projektis osaleja seadis oma õpirändele personaalsed õpiväljundid, mis lähtusid tema koolitusvajadusest ning kooli üldistest arengusuundadest ning arengukavast.

Projekti käigus omandasid osalejad uusi pedagoogilisi kompetentse, didaktilisi ja metoodilisi pädevusi, innovaatilisi lähenemisi, arendati rahvusvahelist koostööd ja koostöövõrgustikesse kuulumist, millega pandi alus järjepidevale rahvusvahelisele koostööle koolis.

Projekti rahastas Euroopa Liidu Erasmus+ haridusprogramm.

 

Nordplus Junior projekt EST-LAT Science projects

Käesolev Nordplus Junior projekt keskendus loodusteaduslike õpilasuurimuste arendamisele partnerkoolides. Projekti koordineeriv kool oli Pärnu Koidula Gümnaasium ning partnerkool Salaspils Secondary School No 1, Lätis. 

Projekti raames koostasid õpilased rahvusvahelistes gruppides uurimistöid loodusteaduslikel teemadel, keskendudes peamiselt bioloogiale. Õpilased viisid läbi erinevaid katseid ja kogusid materjale nii Läti kui Eesti valimitega, võrreldi tulemusi ning sõnastati kokkuvõtted.

Projekti peamised eesmärgid olid:

1) koostada loodusteaduslikke uurimistöid rahvusvahelistes õpilasmeeskondades;

2) omandada uusi ideid ja meetodeid uurimistööde paremaks korraldamiseks ning kvaliteedi tõstmiseks partnerkoolides; 

3) omandada uusi ideid, meetodeid ja praktilisi tööriistu õppetöö paremaks läbiviimiseks ja korraldamiseks partnerkoolides;

4) parendada uurimistööde kvaliteeti partnerkoolides läbi rahvusvahelise koostöö. 

Projekti rahastas Põhjamaade Ministrite Nõukogu haridusprogramm Nordplus Junior.

Erasmus+ projekt "My World in the Drop of Water

Pärnu Koidula Gümnaasium osales 2016. – 2018. aastal rahvusvahelises Erasmus+ projektis "My World in the Drop of Water“, mis tõi kokku partnerid kuuest eri riigist - Eesti, Läti, Leedu, Holland, Portugal ja Türgi. Koostöö keskendus peamiselt veekasutuse temaatikale ning tegevustes kasutati STEAM metoodikat. 
Tegevustes osalenud õpilased omandasid uusi teadmisi puhta joogivee tähtsusest, keskkonnaprobleemide uurimisest ja lahendamisest; ōppisid modelleerima 3D mudeleid, nt purskkaevu. Ühe tulemusena valmis projektis kaugjuhtimisel toimiv veeproovi võttev mõõteriist. prototüüp. Inseneeria valdkonna kōrval oli projektitegevustesse lōimitud ka kunst ja keeled - nii koostasid ōpilsed veeteemalisi haikusid ning valmistasid temaatilisi kunstiteoseid, skulptuure.

Vaata projekti infot sotsiaalmeedias: https://www.facebook.com/Project-My-World-in-The-Drop-of-Water-123933418092098/ 
Külasta projekti kodulehte: https://drop-of-water.jimdo.com/


Worldwide Business & Young Entrepreneurs

Pärnu Koidula Gümnaasiumi G3EV klassi korraldusmeeskond viis 2017. – 2018. õppeaastal ellu rahvusvahelise noortevahetuse Worldwide Business & Young Entrepreneurs. Projekt leidis aset 01.03. – 05.03.2018 Gruusias, Kvareli linnas ning tegevustes osales 34 noort ja 5 grupijuhti neljast eri riigist. Projekti läbivateks teemadeks olid noorte ettevõtlikkuse suurendamine, ettevõtluse arvestamine karjäärivalikuna ning ettevõtlusalaste pädevuste suurendamine. Projektitegevused viidi läbi noorte endi poolt, kasutades selleks mitteformaalse õppe meetodeid.
Projektis osales 4 organisatsiooni: vastuvõtvaks organisatsiooniks on Colorful House Gruusias, projekti koordineeriti koostöös partneritega Pärnu Koidula Gümnaasium ning saatvad organisatsioonid olid Breidholt College Islandilt ja Pro intePro international e.V Saksamaalt. 
Projekt sai teoks Euroopa Liidu haridus- , koolitus- , noorte- ja spordiprogrammi Erasmus+ toel.

Projekti pildigaleriid vaata siin: https://photos.app.goo.gl/izSoCJS9UtyhctpS9
 

Erasmus+ noortevahetusprojekt „European Entrepreneurs“

Pärnu Koidula Gümnaasium viis 2016 – 2017. õppeaastal ellu Erasmus+ noortevahetusprojekti „European Entrepreneurs“. Projekti peamised teemad olid noorte ettevõtlikkuse suurendamine, ettevõtluse arvestamine karjäärivalikuna ning kaasaegsete tehnoloogiate kasutamine. Projekti raames toimus 25.-29. märtsini Eestis rahvusvaheline noortevahetus, mis tõi kokku noored Rumeeniast, Islandilt ja Lätist.

Projekti tegevused olid lõimitud kooli ettevõtlussuuna kursusega sündmuskorraldus, nii osalesid G1EV klassi õpilased projektitegevuste planeerimises, elluviimises ning järeltegevustes. Projekti raames genereeriti rahvusvahelistes meeskondades äriideid ning arendati ärimudeleid, mis kanti ette ärimudelite pitchimise lõppvõistlusel noortevahetuse lõpul. Pitchimisel pidi iga meeskond esitlema oma toote prototüüpi, mis modelleeriti ja prinditi välja 3D tehnoloogiaid kasutades.

Erasmus+ programmi õpirändeprojekt

Koidula kool viis 01.06.2016 - 30.11.2017 ellu Erasmus+ programmi õpirändeprojekti "Õpiränne koolitöötajate professionaalse arengu toetamiseks", projekti number "2016-1-EE01-KA101-017207". Projekti raames toimus kokku 12 õpirännet, sealjuures 4 õpetajat olid töövarjuks partnerkoolides Islandil või Saksamaal ning 8 õpetajat osalesid koolituskursusel välisriigis. 
Projekti eesmärgid olid:
Pakkuda kooli töötajatele enesetäienduse võimalust; toetada töötajate professionaalset arengut; parandada osalejate võõrkeele oskust; aidata kaasa uute õpetamismeetodite omandamisele ja rakendamisele ning läbi selle õppe atraktiivsemaks muutmine.

Erasmus+ KA2 koostööprojekt „Job Quest in East and West“

Erasmus+ KA2 koostööprojekti „Job Quest in East and West“ eesmärgiks on abistada õpilasi nende karjääri planeerimisel, aidata kaasa teadmiste ja oskuste kujundamisel eesmärkide püstitamiseks ning karjäärialaste otsuste langetamiseks. Projekti raames tutvuvad  õpilased oma kodulinna ja riigi erinevate ettevõtetega ning olles välismaal, teevad seda ka partnerriigis. Erinevate ametikohtade  esindajad kohtuvad õpilastega, et tutvustada oma  töövaldkonda ning jagada oma kogemusi. Võimalusel teevad õpilased vabatahtlikku tööd. Projekti käigus õpitakse koostama korrektselt CV-d ja kandideerimisavaldust ning käitumist tööintervjuul. Õpilased intervjueerivad erinevate erialade esindajaid ning analüüsivad erinevate ametikohtade eeliseid ja puuduseid. Projekti tulemusena valmib õpilaste  kirjutatud  artiklite – intervjuude põhjal ingliskeelne e-ajakiri ning lühivideote kogu, mis kajastavad erinevate ametite omadusi ja väärtuseid.