• Tartu Ülikool
  • Oxfordi Ülikool
  • Pärnu Koidula Gümnaasium
Previous Next
PÄRNU KOIDULA GÜMNAASIUMI ÕPILASESINDUSE PÕHIMÄÄRUS

ÜLDSÄTTED
1. Õpilasomavalitsus on õpilaste õigus kooskõlas seadusega iseseisvalt otsustada ja korraldada õpilaselu küsimusi, lähtudes õpilaste huvidest, vajadustest, õigustest ja kohustustest.
2. Õpilasomavalitsuse teostamiseks valib õpilaskond õpilasesinduse (edaspidi ÕE), kes esindab õpilaskonda koolisisestes ja -välistes suhetes.
3. Õpilasesindus juhindub oma tegevuses kooli põhimäärusest, kokkulepetest kooli juhtkonna ja õpilasesinduse vahel, kooli ÕE põhimäärusest ja Eesti Vabariigi õigusaktidest.

ÕE ÜLESANDED
4. ÕE ülesandeks on:
4.1. õpilaste huvide organiseeritud väljendamine ja kaitsmine;
4.2. aidata kaasa õppetöö organiseerimisele ja koolielu korraldamisele, seistes hariduse kvaliteedi, õpimotivatsiooni tõstmise ja õpikeskkonna parandamise eest;
4.3. aktiviseerida õpilaste tunni- ja koolivälist tegevust;
4.4. kooli traditsioonide järgimine ja arendamine;
4.5 õpilaste vastutuse tõstmine kooli ees ja nende teadvustamine kooli huvide kollektiivse kaitsmise vajalikkusest;
4.6. esindada kooli õpilastasandil väljaspool kooli

ÕE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED
5. Oma ülesannete täitmiseks on ÕE õigus:
5.1. osaleda kooli õppetöö ja tegevuse organiseerimisel;
5.2. osaleda koolisisestel nõupidamistel ja koosolekutel vastavalt kokkuleppele kooli juhtkonnaga;
5.3. kaitsta kooli õpilaste huve juhtkonna ja õppenõukogu ees, samuti väljaspool kooli;
5.4. luua sidemeid teiste koolide ja organisatsioonidega nii kodu- kui välismaal;
5.5. algatada üritusi ja korraldada neid kooli juhtkonna nõusolekul;
5.6. läbi viia küsitlusi ja analüüsida selle tulemusi, sellest tulenevalt teha ettepanekuid asjaomastele isikutele;
5.7. kasutada, arvestades kooli sisekorda, tasuta kooli ruume ja territooriumi oma tegevuse eesmärkide saavutamiseks;
5.8. kooli juhtkonnaga sõlmitud kokkuleppes ettenähtud korras saada kooli poolt ainelist abi oma eesmärkide saavutamiseks.

6. ÕE ei tohi oma tegevuses vastuollu sattuda Koidula Gümnaasiumi põhimääruse ja kodukorraga, samuti kooli juhtkonna ja ÕE vahelise kokkuleppe sätetega.
7. ÕE-1 ei ole õigust sekkuda õppeprotsessi ja ignoreerida õppemetoodikat, küll aga teha ettepanekuid või esitada oma arvamus selle parandamiseks või muutmiseks.
8. ÕE peab oma tegevuses järgima koolis väljakujunenud traditsioone ja tavasid.

SISEKORRALDUS JA JUHTIMINE
9. ÕE-sse kuulub igast gümnaasiumi klassist 2-3 klassi poolt volitatud hääleõiguslikku esindajat:
9.1. ÕE liikme volitused kestavad ühe õppeaasta jooksul;
9.2. ÕE liikme volitused katkevad ennetähtaegselt tema lahkumisega koolist või teda volitanud klassi otsusega;
9.3. ÕE liikmel on õigus:
9.3.1 osaleda ÕE töös ja tegevuses;
9.3.2. teha ettepanekuid ÕE arendamiseks ja tõhustamiseks;
9.3.3. pöörduda arupärimisega Juhatuse poole;
9.3.4. saada ÕE abi ja toetust oma õiguste kaitsel ja ürituste ning projektide organiseerimisel;
9.3.5. esindada ÕE vastava(te) volitus(te) alusel;
9.4. ÕE liikmel on kohustus:
9.4.1 osaleda ÕE töös ja tegevuses;
9.4.2. järgida ÕE otsuseid ja põhimäärust;
9.4.3. täita endale võetud kohustusi;
9.4.4. informeerida oma klassi ÕE koosolekute otsustest;
9.4.5. osaleda ÕE koosolekutel. (põhjendatud puudumise korral tuleb teavitada Juhatuse liiget vähemalt üks päev ette);
9.4.6. olla oma käitumiselt eeskujuks teistele õpilastele.
10. ÕE korralised koosolekud toimuvad vähemalt kaks korda õppeveerandi jooksul.
10.1. ÕE infokoosolekud toimuvad igal koolinädalal õ. a. algul kokkulepitud ajal;
10.2. Õppeaasta esimene koosolek viiakse läbi septembrikuu esimese kahe nädala jooksul. Esimese koosoleku kutsub kokku ja organiseerib eelnenud aasta Juhatuse vanim liige, kes jätkab oma õpinguid Koidula Gümnaasiumis.
11. Erakorraline koosolek kutsutakse kokku kui seda soovib 2/3 ÕE liikmetest, Juhatus või kooli juhtkond.
12. Koosolek on otsustusvõimeline, kui kohal on 2/3 ÕE liikmetest.
13. ÕE koosoleku pädevuses on:
13.1. ÕE Juhatuse liikmete valimine ja ametist vabastamine;
13.2. ÕE liikmete aruannete kuulamine ja hinnangu andmine nende tegevusele;
13.3. ettepanekute tegemine ürituste korraldamiseks ja muude koolieluga seotud küsimuste lahendamiseks;
13.4. valida ÕE esindaja õppenõukogu või hoolekogu koosolekule;
13.5. moodustada töörühmi ja määrata nende juhid, kinnitada projektijuhid;
13.6. peatada ÕE liikme volitused kui viimane on korduvalt puudunud ÕE koosolekutelt põhjuseta või etteteatamata. Samuti juhul kui ÕE liige pole ühe õppeaasta jooksul silmapaistnud aktiivse tegevusega.
13.7. põhikirja muutmine.
14. ÕE koosolek võtab vastu otsused kohalolijate lihthäälteenamusega. Igal ÕE liikmel on üks hääl.
15. ÕE otsused võetakse vastu avaliku hääletamise teel, v.a. juhul kui otsuse salajast hääletamist nõuab 2/3 kohalolevatest esindajatest.
16. ÕE koosolekud protokollitakse ja otsused formuleeritakse protokollis. Protokollile kirjutavad alla koosoleku juhataja ja koosoleku sekretär.
17. Koosoleku läbiviija otsustab Juhatus vastavalt koosoleku teemale.

JUHATUS
18. ÕE tööd koordineerib Juhatus.
19. Juhatuse valib ÕE demokraatliku hääletamise teel üheks aastaks
20. Juhatusse kuulub 5 gümnaasiumi õpilast (esimesest astmest 1, keskmisest ja viimasest 2).
21. Juhatuse liikme saab tagasi kutsuda ja asendada teise ÕE liikmega, kui seda soovib vähemalt ½ ÕE liikmetest.
22. Juhatus valib oma liikmete hulgast Juhatuse esimehe ja aseesimehe.
23. Juhatuse korralised koosolekud toimuvad igal nädalal.
24. Juhatuse ülesandeks on:
24.1. esindada Pärnu Koidula Gümnaasiumi õpilasi teiste koolide, linna ning vabariigi õpilasorganisatsioonides;
24.2. viia ellu ÕE otsuseid;
24.3. esindada ÕE kooli juhtkonna, õppenõukogu või hoolekogu juures;
24.4. täita kooli juhtkonnaga sõlmitud kokkuleppe tingimusi;
24.5. korjanduse teel, samuti annetatud ja kooli poolt ürituste jms. läbiviimiseks eraldatud rahaliste ja mitterahaliste vahendite kasutamise otsustamine;
24.6. muude kohustuste täitmine ja õiguste kasutamine, mis on kooskõlas
käesoleva põhimääruse eesmärkidega ja ei ole vastuolus kooli juhtkonnaga sõlmitud
kokkuleppe ja kehtiva seadusandlusega.
25. Igal Juhatuse liikmel on üks hääl.
26. Juhatuse otsus on pädev, kui sellel on vähemalt 3 liikme nõusolek.
27. Juhatuse koosoleku kutsub kokku Juhatuse esimees, aseesimees või kaks Juhatuse liiget
samaaegselt. Juhatuse erakorralist koosolekut on õigus kokku kutsuda ka kooli juhtkonnal näidates ära arutamisele tuleva küsimuse.
28. Juhatuse istungeid juhib Juhatuse esimees, tema puudumisel aseesimees.

JUHATUSE ESIMEES
29. Juhatuse esimehe valib lihthäälteenamusega Juhatus.
30. Esimehe ülesanneteks on:
30.1. juhtida ÕE tegevust, samuti Juhatuse tööd;
30.2. kutsuda kokku ÕE koosolekuid;
30.3 õpilaskonna esindamine aktustel ja vastuvõttudel
31. Esimehe ülesandeid täidab viimase äraolekul aseesimees. Esimees võib
Juhatust esindama määrata ka mõne teise antud asjas kompetentsema inimese.
32. Esimehe ennetähtaegse vabastamise või asendamise ettepaneku ÕE-le võib teha
Juhatus, kui:
32.1. Esimees ei ole võimeline ÕE tööd juhtima oma vähese aktiivsuse, tervisliku seisundi, õppeedukuse vms põhjusel;
32.2. Esimehe tegevus ei vasta ÕE või kooli põhimäärusele või ta ei täida või rikub ÕE volitusi või kooli juhtkonnaga sõlmitud kokkuleppe tingimusi.

PÕHIMÄÄRUSE KEHTESTAMINE JA MUUTMINE
33. ÕE tegevuse aluseks on käesolev põhimäärus, mille on heaks kiitnud ÕE koosolek lihthäälte enamusega, kooli hoolekogu ning mis on kinnitatud koolidirektori käskkirjaga.
34. Parandusettepanekuid võivad põhimäärusesse algatada õpilasomavalitsuse kõik liikmed, koolidirektor ja hoolekogu.
35. Parandusettepanekud vaatab läbi ja otsustab põhimääruse muutmise ÕE koosolek
36. Parandusettepanekud kiidab heaks hoolekogu koosolek ning kinnitab koolidirektor käskkirjaga.

Uudised