• Pärnu Koidula Gümnaasium
  • Tartu Ülikool
  • Oxfordi Ülikool
Previous Next
kik.png
Pärnu Koidula Gümnaasiumis viidi ellu 2016 – 2017. õppeaastal Keskkonnainvesteeringute Keskuse (KIK) poolt rahastatud projekt„Keskkonnateadlikkuse kasvatamine Pärnu Koidula Gümnaasiumi õpilaste seas“, mille käigusosalesid kooliõpilased erinevates keskkonnateadlikkust kasvatavates õppeprogrammides.
Esimese õppereisi raames osales G3BK klass Tallinna Botaanikaaia õppeprogrammis "Loodusvööndid ja kliimavöötmed", mille raames tutvuti eri loodusvööndites kasvavate taimede ja nende kohastumusega. Põnevaid uusi teadmisi saadi nii eksootiliste kui ka igapäevaste maitse- ja toidutaimede ning muude meie kliimas kasvavate taimede kohta.
Kevadel läbiti mitmeid õppeprogramme vabas õhus. Nii läbisid näiteks G2EV klassi õpilased seljakotiprogrammi Vapramäel. Põneval matkapäeval läbisid õpilased mitmekülgse metsaraja, lahendades kontrollpunktides etteantud ülesandeid. Abiks olid noortel spetsiaalselt loodusõppeks komplekteeritud seljakotid vajalike vahendite ja määrajatega. Tähistatud punktide leidmisel olid abiks kaitsealade skeemid ning õpperadade kaardid. Õpilastel tuli näiteks üles leida kokku kasvanud kuusk-mänd, otsustada puukahjustuste päritolu üle ning juurelda habesambliku kasvutingimuste üle. Põnev õppereis viis G2A ja G2BK õpilased Sagadile, kus tutvuti Lahemaa looduse ja kultuuripärandi mitmekesisusega ning sooritati loodusteaduslik mini-uurimus Sagadi Looduskoolis. Põnevaid õppeprogramme läbiti ka Saaremaal ning Tartumaal.
Õppeprogrammide läbimine andis õpilastele uusi praktilisi oskuseid ja teadmisi, suurendas osalejate keskkonnateadlikkust. Õppeprogrammid on suurepärane võimalus loodusõpet praktilisemaks ja elulisemaks muuta.

Õppereiside pildigaleriiga saad tutvuda siin: https://goo.gl/photos/65TpH4QCVmiuVmay7

Õppereiside artikleid saad lugeda siin:
http://koidulag.edu.ee/uudised/1358-g2ev-k%C3%A4is-vapram%C3%A4el.html
http://koidulag.edu.ee/uudised/1357-g1bk-osales-%C3%B5ppeprogrammis-metsa-ja-soo-%C3%B6kos%C3%BCsteemid.html


EE_logo4.pngErasmus+_logo.png Pärnu Koidula Gümnaasium viis 2016 – 2017. õppeaastal ellu Erasmus+ noortevahetusprojekti „European Entrepreneurs“. Projekti peamised teemad olid noorte ettevõtlikkuse suurendamine, ettevõtluse arvestamine karjäärivalikuna ning kaasaegsete tehnoloogiate kasutamine. Projekti raames toimus 25.-29. märtsini Eestis rahvusvaheline noortevahetus, mis tõi kokku noored Rumeeniast, Islandilt ja Lätist.
Projekti tegevused olid lõimitud kooli ettevõtlussuuna kursusega sündmuskorraldus, nii osalesid G1EV klassi õpilased projektitegevuste planeerimises, elluviimises ning järeltegevustes. Projekti raames genereeriti rahvusvahelistes meeskondades äriideid ning arendati ärimudeleid, mis kanti ette ärimudelite pitchimise lõppvõistlusel noortevahetuse lõpul. Pitchimisel pidi iga meeskond esitlema oma toote prototüüpi, mis modelleeriti ja prinditi välja 3D tehnoloogiaid kasutades.
Noortevahetuse raames külastati TTÜ Innovatsiooni- ja ettevõtluskeskust Mektory Tallinnas ning SPARK Makerlabi Tartus. Tutvuti erinevate 3D tehnoloogiatega ning õpiti neid kasutama. Osalejad jagasid kogemusi ettevõtlust toetavatest meetoditest osalejamaades.
Projektitegevused viidi läbi mitteformaalse õppe meetoid kasutades: peamised tegevused olid diskussioonid, grupitööd ja meeskonnatööd, ekskursioonid ja õppevisiidid, mängud, töötubades osalemine, kogemuste jagamine. Noortevahetuse tegevuspäevad olid disainitud ja organiseeritud nii, et praktiline osa järgneb teoreetilisele, et uus teadmine kinnistuks.
Projektis osales neli organisatsiooni, kus vastuvõtvaks organisatsiooniks oli Pärnu Koidula gümnaasium koos oma ettevõtlussuuna õpilastega, saatvad organisatsioonid olid Asociatia Radu Greceanu Rumeeniast, Breidholt College Islandilt ja Mazsalacas vidusskola Lätis. Projektis osales kokku 33 noort ja viis grupijuhti neljast erinevast riigist.
Projekt sai teoks Euroopa Liidu haridus- , koolitus- , noorte- ja spordiprogrammi Erasmus+ toel.
Projekti pildigaleriid vaata siin: https://goo.gl/photos/feEr8971eRAtPfUZ7


Logo JOBQuestErasmus+ KA2 koostööprojekti „Job Quest in East and West“ eesmärgiks on abistada õpilasi nende karjääri planeerimisel, aidata kaasa teadmiste ja oskuste kujundamisel eesmärkide püstitamiseks ning karjäärialaste otsuste langetamiseks. Projekti raames tutvuvad  õpilased oma kodulinna ja riigi erinevate ettevõtetega ning olles välismaal, teevad seda ka partnerriigis. Erinevate ametikohtade  esindajad kohtuvad õpilastega, et tutvustada oma  töövaldkonda ning jagada oma kogemusi. Võimalusel teevad õpilased vabatahtlikku tööd. Projekti käigus õpitakse koostama korrektselt CV-d ja kandideerimisavaldust ning käitumist tööintervjuul. Õpilased intervjueerivad erinevate erialade esindajaid ning analüüsivad erinevate ametikohtade eeliseid ja puuduseid. Projekti tulemusena valmib õpilaste  kirjutatud  artiklite – intervjuude põhjal ingliskeelne e-ajakiri ning lühivideote kogu, mis kajastavad erinevate ametite omadusi ja väärtuseid.

Alates 2015/2016 õppeaastast on projekti koordineeriv kool Pärnu Koidula Gümnaasiumi. Projekti partnerkooliks on Leonardo Lyceum SITO5 Belgias.

Projekti raames toimus 2014/2015 õppeaastal 2 õpilasvahetust, 2015. a veebruaris võõrustasid Pärnu Vene Gümnaasiumi õpilased Belgia partnerkooli õpilasi Pärnus ning märtsikuus sõideti projekti kohtumisele Belgiasse. Projekti käekäigu kohta leiab info projekti kodulehelt: https://sites.google.com/site/jobquestineastandwest/home

2015/2016 õ-a saavad osales õpilasvahetustes kokku 14 Pärnu Koidula Gümnaasiumi õpilast erinevatest klassidest. Projekti rahastab Erasmus+ programm. 

 
 
Comenius2013 logo

2013 – 2015 ellu viidava Comeniuse projekti „Võõrliigid-looduse mitmekesistumine või vaesustumine“ ülevaade

„The impact of the exotic and invasive species on nature-richness or damage“

Võõrliik on organism, kelle inimene on viinud elama väljapoole tema looduslikku elupaika. Kui selline liik mõjub elurikkusele, majandusele või inimese tervisele halvasti, on tegemist invasiivse võõrliigiga.

Võõrliikide teema on Euroopa Liidus käesoleval hetkel väga aktuaalne. Seadusandlikud dokumendid on valmimisjärgus ja  2007. aastast alates on Euroopa Komisjon tegelenud võõrliikidega seotud strateegiliste dokumentide väljatöötamisega. Euroopas on kindlaks tehtud üle 12 000 võõrliigi ja vähemalt 15% neist on invasiivsed. Eestis on võõrliikide käitlemisel üsna head raamseadused, kuid need ei hõlma kõiki liikidega seotud valdkondi ega kontrolli nende sissetoomise üle, varajast kindlakstegemist ning leviku piiramist. Erinevad võõrliigid on seoses turismi ülikiire arenemisega hakanud oluliselt mõjutama erinevate riikide inimeste elu-, töö- ja kultuurikeskkonda, seetõttu soovib rahvusvaheline koostööprojekt teadvustada õpilastele ja õpetajatele võõrliikide tähtsust igapäevaelus.

Projektis osalevad koolid viiest riigist:

Eesti (Pärnu): Pärnu Koidula Gümnaasium-koordineeriv kool www.koidulag.edu.ee
Hispaania (Igualda): INS Joan Mercader-partner www.xtec.cat/iesjoanmercader
Türgi (Iğdır): Iğdir Lisesi-partner www.iğdirlisesi.k12.tr
Poola (Bedlno): Gimnazjum im. Jana Pawla w Bedlnie www.gimlca.pl
Itaalia (Gravia in Puglia): Liceo Scientifico Statale „G. Tarantino“ www.liceogravina.it

Projekti juhivad Pärnu Koidula Gümnaasiumi õpetajad: Sirje Miglai, Gerli Luks, Tiiu Leibur, Tiina Hendrikson, Kaja Tammetalu ja Haide Kuivas.
Projekti sihtgrupp on Pärnu Koidula Gümnaasiumi loodussuuna õpilased.

Projekti käigus püütakse välja selgitada:

1. Millised on antud piirkonnas invasiivsed võõrliigid?
2. Millised on  projektis osalevates riikides  enamlevinud invasiivsed võõrliigid, mis mõjutavad bioloogilist mitmekesisust
3. Kuidas mõjutavad erinevad võõrliigid erinevate riikide piirkonna majandust ja inimeste tervist?
4. Milline on võõrliikide positiivne, milline negatiivne mõju?
5. Kuidas turism ja inimeste liikumine globaliseeruvas maailmas on mõjutanud liikide rännet?
6. Projekti käigus selgitatakse õpilastele CITESI konventsiooni põhimõtteid seoses võõrliikide teemaga.
Projekti käigus valmivad õpimapid invasiivsetest võõrliikidest ja erinevad õppevideod. Toimub ka konverents.

Projekti valminud koduleht asub aadressil  www.invasiveas.pbworks.com