• Tartu Ülikool
  • Pärnu Koidula Gümnaasium
  • Oxfordi Ülikool
Previous Next
Inglise keele sisseastumistöö on oma vormilt kirjalik ja tuleb sooritada 30 minuti jooksul. Töösse on kaasatud kõikidest keele aspektidest kaks: keelestruktuuride testid ja lugemisoskuse testid.
Keelestruktuuride testid võivad olla:
• gap-filling
• ordering words
• word formation
• error correction
Lugemisoskuse testid võivad olla:
• true/ false questions
• multiple-choice questions
• jumbled paragraphs
• open cloze finding the position of a word in a line/sentence
• Matching (words to definitions, paragraphs to titles, etc.)

Keelestruktuuride osas on vajalikud järgmised keeleteadmised:
• nimisõnade mitmus, ainsuslikud ja mitmuslikud nimisõnad
• artikkel
• omadussõnade võrdlemine
• asesõnad
• tegusõnade ajavormid aktiivis,
• tegusõnade ajavormid passiivis (present simple, past simple),
• kaudne kõne
• BE / HAVE eristamine/kasutamine
• be/ have/ do abitegusõnadena
• eessõnad, eessõnalised väljendid
• küsimuste moodustamine
• modaalverb
• sõnatuletus (ees- ja järelliited)

Lugemisoskuse ülesannete puhul on silmas peetud põhikooli piires lugemiseks vajalikku sõnavara ja grammatikat.
Sisseastumistöö koostamisel lähtutakse Eesti Vabariigis kehtivast võõrkeele (A-keele) ainekavast põhikoolile.

Eesti keele sisseastumistöö on vormilt kirjalik ja tuleb sooritada 30 minuti jooksul. Töö kontrollib õpilase lugemisoskust (loetust arusaamist), tekstiloomeoskust, õigekeelsust ja teisi keeleteadmisi.

Eesti keele töö koosneb kahest osast:
1. Lugemisülesanne kontrollib loetust arusaamist ja oskust loetut analüüsida, tõlgendada.
2. Kirjutamisülesanne kontrollib
1) häälikuõigekirja,
2) suure ja väikese algustähe kasutamist,
3) kokku- ja lahkukirjutamise reegleid,
4) oskust kirjavahemärgistada lihtlauset, sh üttega lauset ja koondlauset, rind-ja põimlauset, lauselühendit ja lisandit, otse-ja kaudkõnet,
5) oskust õigesti kasutada käändeid ja omadussõnade võrdlusastmeid,
6) oskust leida sünonüüme ja antonüüme.

Sisseastumistööd hinnatakse vastavalt koostatud võtmele punktisüsteemis.

Uudised